შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსს, რომლის მიზანია: მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაზრდა, აკადემიური დონის ამაღლებისა და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ასევე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის გაუმჯობესება, სწავლის პროცესში კვლევის ინტეგრაციისა და თემატური და/ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით კვლევითი აქტივობის განვითარების ხელშეწყობა.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2023-tslis-magistrantta-sastsavlo-kvleviti-proeqtebis-grantit-dafinansebis-konkurss