მომავალი დეტერმინირებული არ არის
GeoEng

მომავალი დეტერმინირებული არ არის