გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, სპეციალობის შეცვლის მიზნით, მიმდინარე წლის 12 თებერვლიდან 19 თებერვლის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ:

 

1. განცხადება რექტორის სახელზე;

2. პირადობის მოწმობის ასლი;

3. აკადემიური ცნობა (ნიშნების ფურცელი)

 

რეგიისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტ) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

სააქციო საზოგადოება “ხალიკ ბანკი საქართველო“

საბანკო კოდი – HABGGE22

მიმღების დასახელება - შპს “გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენთიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE91HB0000000006903602

 

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტური სერვისის სამსახურის უფროსი ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: (+995 32) 238 44 06 (107)