ექიმთა გადამზადების პროგრამები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ექიმთა გადამზადების პროგრამები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლა აგრძელებს უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის ფარგლებში სხვადასხვა სასწავლო კურსის განხორციელებას.

ამ კუთხით მომზადებულია და უკვე ხორციელდება რიგი სასწავლო პროგრამა, მათ შორის:

 

 

უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამების ფარგლებში:

 

“სტაციონარული დაწესებულებების კლინიკის მენეჯერის მუშაობის ადმინისტრირება“

(პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს 2017 წლის 15 ივნისის N5 სხდომის გადაწყვეტილებით (რს- 451)

 

“სტომატოლოგიური კლინიკის მუშაობის მენეჯმენტი”

(პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს 2017 წლის 15 ივნისის N5 სხდომის გადაწყვეტილებით (რს- 452)

 

 

კლინიკური მენეჯერის კომპეტენციათა ჩარჩო:

 

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მოქმედების თავისებურებები სტაციონარულ დაწესებულებებში”

(პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს 2017 წლის 15 ივნისის N5 სხდომის გადაწყვეტილებით (რს- 453)

 

 

ექიმთა და მენეჯერთა გადამზადების პროგრამები:

 

“სტაციონარული დაწესებულების სტაციონარულ სერვისზე პასუხისმგებელი პირის – კლინიკური მენეჯერის გადამზადების კურსი“

(პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს 2017 წლის 30 ოქტომბრის N9 სხდომის გადაწყვეტილებით (რს- 487)

 

“სტომატოლოგიური პროფილის სტაციონარული დაწესებულების სტაციონარულ სერვისზე პასუხისმგებელი პირის – კლინიკური მენეჯერის გადამზადების კურსი“

(პროგრამა დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს 2017 წლის 30 ოქტომბრის N9 სხდომის გადაწყვეტილებით (რს- 488)

 

სტაციონარული დაწესებულებების კლინიკურ მენეჯერთა გადამზადების სანებართვო პირობები

 

მოკლე ინფორმაცია გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის შესახებ

 

სასწავლო პროგრამებში ჩართული აკადემიური პერსონალი

 

სასწავლო პროგრამის რესურსები

 

უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტები

 

აპლიკანტების რეგისტრაცია

 

საკონტაქტო პირი: ინგა მარგველიძე 593678085

E-MAIL: ingamargvelidze@gmail.com

otar@nilc.org.ge

 

შემდგომი სასწავლო კურსი იწყება 10 აპრილს